Configurant les 'Clean urls' de Drupal 8 amb Nginx a OpenBSD

Configurant les 'Clean urls' de Drupal 8 amb Nginx a OpenBSD

Aquest cap de setmana m'he configurat finalment un allotjament 100% funcional amb OpenBSD + Nginx + MySQL i una implantació multisite amb Drupal 8.

El últim pas era configurar les clean urls. En aquest article t'explique la configuració que tinc a /etc/nginx/nginx.conf:

server {
server_name prova-joan2.net;
root /var/www/prova-joan2.net; ## <-- Your only path reference.
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}
location ~ \..*/.*\.php$ {
return 403;
}
location ~ ^/sites/.*/private/ {
return 403;
}
# Block access to scripts in site files directory
location ~ ^/sites/[^/]+/files/.*\.php$ {
deny all;
}
# Allow "Well-Known URIs" as per RFC 5785
location ~* ^/.well-known/ {
allow all;
}
# Block access to "hidden" files and directories whose names begin with a
# period. This includes directories used by version control systems such
# as Subversion or Git to store control files.
location ~ (^|/)\. {
return 403;
}
location / {
# try_files $uri @rewrite; # For Drupal <= 6
try_files $uri /index.php?$query_string; # For Drupal >= 7
}
location @rewrite {
rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1;
}
# Don't allow direct access to PHP files in the vendor directory.
location ~ /vendor/.*\.php$ {
deny all;
return 404;
}
# In Drupal 8, we must also match new paths where the '.php' appears in
# the middle, such as update.php/selection. The rule we use is strict,
# and only allows this pattern with the update.php front controller.
# This allows legacy path aliases in the form of
# blog/index.php/legacy-path to continue to route to Drupal nodes. If
# you do not have any paths like that, then you might prefer to use a
# laxer rule, such as:
location ~ \.php(/|$) {
# The laxer rule will continue to work if Drupal uses this new URL
# pattern with front controllers other than update.php in a future
# release.
#location ~ '\.php$|^/update.php' {
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(|/.*)$;
# Security note: If you're running a version of PHP older than the
# latest 5.3, you should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini.
# See http://serverfault.com/q/627903/94922 for details.
include fastcgi_params;
# Block httpoxy attacks. See https://httpoxy.org/.
fastcgi_param HTTP_PROXY "";
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
fastcgi_intercept_errors on;
# PHP 5 socket location.
#fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
# PHP 7 socket location.
fastcgi_pass unix:run/php-fpm.sock;
}
# Fighting with Styles? This little gem is amazing.
# location ~ ^/sites/.*/files/imagecache/ { # For Drupal <= 6
location ~ ^/sites/.*/files/styles/ { # For Drupal >= 7
try_files $uri @rewrite;
}
# Handle private files through Drupal. Private file's path can come
# with a language prefix.
location ~ ^(/[a-z\-]+)?/system/files/ { # For Drupal >= 7
try_files $uri /index.php?$query_string;
}
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
try_files $uri @rewrite;
expires max;
log_not_found off;
}
}

A banda, com sempre ha de fer un bon sysadmin, caldrà configurar el sistema de logs per anar mirant si el funcionament del servidor web Nginx és correcte o no. M'he creat un log d'errors i un log d'accés amb:

mkdir /var/log/nginx
touch /var/log/nginx/nginx-error.log
touch /var/log/nginx/nginx-access.log

I finalment reiniciem i ja ho tenim:

doas sh /etc/rc.d/nginx restart

Configurant les 'Clean urls' de Drupal 8 amb Nginx a OpenBSD

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES