Comprimint arxius tar.gz al vol en un model client-servidor

Comprimint arxius tar.gz al vol en un model client-servidor

Tots sabem que fer còpies de seguretat és una obligació si volem mantindre un sistema informàtic estable. Podem fer-ho, a més a més, entre diverses màquines.

Es pot donar el cas que tinguem problemes d'espai en la màquina local o que volem centralitzar en un directori remot les nostres còpies de segureteat, aleshores podem llançar un paquet tar.gz al vol a una màquina remota amb:

tar zcvf - /directori/local/ | ssh USUARI@SERVIDOR "cat > /directori_remot/desti/fitxer.tgz"

I també podem fer-ho en la direcció inversa, és a dir, que necessitem fer una còpia de seguretat d'una màquina remota i volem fer-la al nostre directori local. Açò ho farem amb:

ssh USUARI@SERVIDOR tar zcvf - /directori/remot/ > /directori_local/desti/fitxer.tgz

Un administrador de sistemes ha de conèixer rsync el qual, en realitat, ja té l'opció de comprimir la còpia local i enviar-la a l'altra màquina on volem fer la sincronització, però en aquest article jo volia apuntar-ho simplement amb tar.

Però si tens curiositat de com es faria amb l'rsync, anem a l'ajuda i veurem:

rsync has way too many options. It really is worth reading through them but they are scary at first sight. The ones you care about in this context though are:
.
-z, --compress compress file data during the transfer
--compress-level=NUM explicitly set compression level
.
-z, --compress
With this option, rsync compresses the file data as it is sent to the desti‐
nation machine, which reduces the amount of data being transmitted --
something that is useful over a slow connection.
.
Note that this option typically achieves better compression ratios than can
be achieved by using a compressing remote shell or a compressing transport
because it takes advantage of the implicit information in the matching data
blocks that are not explicitly sent over the connection.

Aleshores, en el nostre cas fariem, de manera bàsica, algo semblant a açò:

rsync -z /directori_local/ user@server:/directori/remot/

Però clar, si fem servir l'rsync caldria conèixer-lo més en profundidat. Si vols saber un poc més, fa temps vaig fer uns articles anomentats:

- Configurant un sistema de còpies incrementals amb rsync entre dues o més màquines
- El meu servidor passa a tenir dos discs de 4 TB clonats

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES